Leveringsvoorwaarden

De door de verkoper geleverde producten zijn ontworpen en bedoeld voor inzet bij hoge druk en snelheid en kunnen gevaar opleveren indien deze onjuist worden gebruikt, of worden gebruikt zonder de vereiste veiligheidsinrichtingen en beschermingen. De koper wordt aangeraden deze leveringsvoorwaarden zorgvuldig te lezen aangezien deze belangrijke juridische consequenties hebben.

Overzicht voorwaarden voor trainingen door StoneAge

Garantiebepalingen voor spuitgereedschap en gereedschap voor afvoeren

Garantiebepalingen voor StoneAge SpinCat™ Downhole Tools

Aanvaarding van de Algemene voorwaarden

De ontvangst van deze algemene verkoopvoorwaarden ('algemene voorwaarden') dient als aanvaarding van de bestelling van de aankopende partij ('koper') door StoneAge, Inc. ('verkoper'). Dergelijke aanvaarding wordt uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van instemming van de koper met deze algemene voorwaarden. Er wordt van uitgegaan dat deze instemming is gegeven tenzij er schriftelijk bezwaar wordt gemaakt tegen één of meerdere van deze algemene voorwaarden (waaronder tegenstrijdigheden tussen de aankooporder van de koper en deze aanvaarding) door de koper aan de verkoper, onmiddellijk na ontvangst van deze algemene voorwaarden.

De verkoper wil de koper een snelle en efficiënte service bieden. Indien de voorwaarden van elk verkoopcontract echter afzonderlijk moeten worden uitonderhandeld, zou dit de mogelijkheid van de verkoper om een dergelijke service te bieden ernstig beletten. Daarom worden de producten die door de verkoper worden geleverd uitsluitend verkocht volgens de algemene voorwaarden in dit document en de algemene voorwaarden in eventuele van toepassing zijnde dealerovereenkomst van StoneAge of wederverkoperovereenkomst van StoneAge. Ongeacht eventuele algemene voorwaarden van de bestelling van de koper, wordt de uitvoering van eventuele contracten door de verkoper uitdrukkelijk afhankelijk gesteld van instemming van de koper met de algemene voorwaarden in dit document tenzij dit anderszins specifiek schriftelijk is overeengekomen met de verkoper. Indien een dergelijke overeenkomst ontbreekt, zal de aanvang van de uitvoering, verzending en/of levering van de bestelling uitsluitend voor het gemak van de koper zijn en mag niet worden opgevat als aanvaarding van de algemene voorwaarden van de koper.

Betaling/prijzen

Tenzij er andere schriftelijke overeenkomsten zijn gesloten tussen de verkoper en de koper, vindt de betaling van de producten plaats na ontvangst van de factuur. De prijzen die op de factuur worden vernoemd, zijn de actuele prijzen. De gefactureerde prijzen volgen de prijslijst die gold op het moment van de verzending van de producten. De prijzen kunnen worden verhoogd vanwege alle van toepassing zijnde belastingen en belastingen die voortvloeien uit de verkoop, levering of het gebruik van de producten, en waarvan het de verantwoordelijkheid van de verkoper is of kan zijn om te verstrekken aan elke overheidsinstantie, tenzij de koper acceptabele uitzonderingscertificaten kan aanleveren die in overeenstemming zijn met de toepasselijke wetgeving. De koper betaalt alle kosten voor transport en levering en alle overige accijns-, bedrijfs-, verbruiksbelasting of gelijksoortige belastingen, heffingen, kosten en toeslagen die van toepassing zijn op de aankoop van de producten, hetzij nu bekend of later opgelegd door een binnenlandse of buitenlandse overheidsinstantie.

Garantie

DE VERKOPER VERSTREKT GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES MET BETREKKING TOT DE PRESTATIES VAN EEN PRODUCT MET UITZONDERING VAN HETGEEN IS OPGENOMEN IN DE BEPERKTE GARANTIE VAN STONEAGE DIE MET HET PRODUCT IS MEEGELEVERD.

Levering

De verkoper is niet verplicht te leveren op een bepaalde datum, maar zal zich altijd inzetten om te leveren binnen de verzochte tijd. De voorgestelde datum van verzending is een inschatting. De verkoper brengt de koper snel op de hoogte van een aanzienlijke vertraging en specificeert de herziene leverdatum zo snel als praktisch mogelijk. IN GEEN GEVAL KAN DE VERKOPER AANSPRAKELIJK WORDEN GESTELD VOOR GEBRUIKSDERVING OF VOOR ENIGE ANDERE DIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE DIE IS ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN VERTRAGING, ONGEACHT DE REDEN(EN) DAARVAN.

Alle producten worden vrij aan boord geleverd vanaf het punt van herkomst, tenzij specifiek anders overeengekomen, en de koper betaalt alle kosten voor verzending en verzekering vanaf dat punt. De verkoper kan naar eigen oordeel bepalen op welke manier en met welk vervoermiddel de producten worden getransporteerd. Vanaf het moment dat de zending het magazijn van de verkoper verlaat, draagt de koper alle risico's van verlies. Ontbrekende of verkeerd geleverde artikelen moeten binnen vijftien (15) werkdagen na ontvangst van de levering worden gemeld om de levering eventueel te corrigeren. Er mogen geen producten worden geretourneerd zonder schriftelijke toestemming van de verkoper.

Wijzigingen

Deze algemene voorwaarden zijn bedoeld door de verkoper en koper om te komen tot een uiteindelijke, volledige en exclusieve overeenkomst met betrekking tot de onderwerpen van deze algemene voorwaarden en mogen niet worden aangevuld of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.

Nalatigheid

Niet-nakoming of tekortkoming in de nakoming van deze algemene voorwaarden door de verkoper op welk moment ook heeft geen invloed op en beperkt niet de rechten van de verkoper om strikte naleving van de algemene voorwaarden te handhaven.

Scheidbaarheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, heeft dergelijke ongeldigheid of onuitvoerbaarheid geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere gedeelten van deze algemene voorwaarden.

Geschillen

De verkoper en koper zullen prompt en in goed vertrouwen, pogen eventuele geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden op te lossen door middel van onderhandelingen door vertegenwoordigers die voldoende gezag hebben om geschillen te kunnen beslechten. Indien deze poging niet slaagt, zullen verkoper en koper in goed vertrouwen blijven proberen om het geschil te beslechten door middel van niet-bindende bemiddeling door een derde partij, waarbij de kosten en honoraria van dergelijke bemiddeling in gelijke delen aan de betrokken partijen worden toegerekend. Eventuele geschillen die niet opgelost zijn door onderhandelingen of bemiddeling, kunnen worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank overeenkomstig deze voorwaarden. Deze procedures vormen de exclusieve procedures voor het beslechten van geschillen tussen de verkoper en de koper.

Toepasselijk recht

Alle verkopen, overeenkomsten tot verkoop, verzoeken tot verkoop, voorstellen, verkoopbevestigingen en verkoopcontracten inclusief, maar niet beperkt tot, aankooporders die door de verkoper zijn geaccepteerd, worden beschouwd als een contract onder de wetten van de staat Colorado. De rechten en plichten van alle personen en de constructie en het effect van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden worden beoordeeld en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van deze staat.

Jurisdictie en rechtsgebied

De verkoper en koper komen overeen dat uitsluitend de staats- of federale rechtbank in de stad en het district Denver, Colorado de exclusieve bevoegdheid heeft over eventuele procesvoering met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit deze algemene voorwaarden die niet anderszins beslecht zijn conform paragraaf 9 alsmede eventuele vermeende defecten van producten of schade, geleden als gevolg van dergelijke vermeende defecten. De verkoper en koper komen verder overeen dat indien er enige procesvoering dient te worden gestart in verband met een dergelijk geschil, dit uitsluitend zal plaatsvinden in een dergelijke rechtbank. De verkoper en koper stemmen in met de exclusieve jurisdictie van dergelijke rechtbanken en geen van beide partijen zal bezwaar maken tegen de bevoegdheid en het rechtsgebied van dergelijke rechtbanken, inclusief als gevolg van ongemak.

Advocatenkosten

Indien er procesvoering wordt gestart tussen de verkoper en de koper, of hun persoonlijke vertegenwoordigers met betrekking tot enige bepaling in deze algemene voorwaarden, heeft de gerede partij in het geding afgezien van verleende vermindering eveneens recht op een redelijke som voor de advocatenkosten en proces- of bemiddelingskosten