Algemene voorwaarden voor trainingen door StoneAge

Trainingslocatie en apparatuur

Tenzij andere regelingen schriftelijk werden vastgelegd tussen StoneAge en de Koper, zal StoneAge alle trainingen in zijn faciliteiten of daarvoor ontworpen locatie aanbieden en het zal alle nodige apparatuur ter beschikking stellen om de trainingen uit te voeren.

Betaling/prijzen

De betaling voor de trainingen moet worden uitgevoerd na ontvangst van de factuur of onder vooraf overeengekomen voorwaarden. De prijzen die op de factuur worden vernoemd, zijn de actuele prijzen. De prijzen omvatten geen verkoopsbelastingen, gebruiksbelastingen, accijnzen, douaneheffingen, btw of soortgelijke heffingen. De Koper zal StoneAge betalen of vergoeden voor alle dergelijke heffingen die mogelijk van toepassing zijn. StoneAge mag van tijd tot tijd eenzijdig kortingen of promotionele voordelen vastleggen betreffende de trainingen. De Koper is verantwoordelijk voor zijn eigen reis-, verblijfs- en entertainmentkosten. StoneAge behoudt zich het recht voor om verdere trainingen hieronder of anderszins op te schorten, indien de betaling niet tijdig wordt uitgevoerd. Betaling door middel van verrekening is verboden. Er zullen rentekosten worden toegevoegd aan achterstallige facturen aan een tarief van achttien procent (18%) per maand (onderhevig aan beperkingen die door de toepasselijke wet werden opgelegd).

Convenanten voor de Koper

De Koper zal het volgende niet doen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van StoneAge: (A) het auteursrechtelijk beschermde materiaal van StoneAge kopiëren; (B) de handelsmerken, handelsnamen of andere benamingen van StoneAge in promoties of publicaties gebruiken; of (C) opnameapparatuur tijdens trainingssessies gebruiken.

Beperkte garantie

 1. StoneAge garandeert dat de trainingen worden uitgevoerd door adequaat opgeleid personeel dat voor StoneAge werkt of door het bedrijf wordt ingehuurd. STONEAGE KAN NIET GARANDEREN DAT ER RESULTATEN WORDEN BEHAALD DOOR DE LESSEN VAN STONEAGE BIJ TE WONEN OF HET TRAININGSMATERIAAL VAN STONEAGE TE GEBRUIKEN.
 2. MET UITZONDERING VAN DE UITDRUKKELIJKE GARANTIE BESCHREVEN IN ARTIKEL 4.1 GEEFT STONEAGE GEEN ENKELE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE TRAININGSDIENSTEN, WAARONDER: (A) GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID; OF (B) GARANTIE VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OP BASIS VAN WETGEVING, HET ONTSTAAN VAN DE OVEREENKOMST, DE UITVOERING, TOEPASSING, HANDEL OF ANDERSZINS. DE KOPER BEVESTIGT DAT HIJ NIET UITGAAT VAN ENIGE VERKLARING OF GARANTIE GEDAAN DOOR STONEAGE OF ENIGE PERSOON UIT NAAM VAN STONEAGE, TENZIJ SPECIFIEK OMSCHREVEN IN DEZE TRAININGSOVEREENKOMST.
 3. STONEAGE GEEFT GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN INZAKE DE PRESTATIES VAN PRODUCTEN DIE TIJDENS DE TRAININGEN WORDEN GEBRUIKT, BEHOUDENS ZOALS VERMELD IN DE BEPERKTE GARANTIE VAN STONEAGE DIE BIJ HET PRODUCT WORDT MEEGELEVERD.

Aansprakelijkheidsbeperking

 1. STONEAGE ZAL IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR EVENTUELE GEVOLG-, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIFIEKE, VOORBEELD- OF PUNITIEVE SCHADE, GEDERFDE WINST OF INKOMSTEN OF DALING IN WAARDE DIE VOORTVLOEIT UIT OF MET BETREKKING TOT EN/OF IN VERBAND MET EEN SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST, ONGEACHT (A) OF DERGELIJKE SCHADE TE VOORZIEN WAS, (B) OF STONEAGE AL DAN NIET OP DE HOOGTE WAS VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN (C) DE WETTELIJKE OF BILLIJKE THEORIE (OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERSZINS) WAAROP DE VORDERING IS GEBASEERD.
 2. DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN STONEAGE DIE VOORTVLOEIT UIT OF MET BETREKKING TOT DEZE OVEREENKOMST, ONGEACHT OF DEZE VOORTVLOEIT UIT OF MET BETREKKING TOT EEN SCHENDING VAN DE OVEREENKOMST (INCLUSIEF SCHENDING VAN DE GARANTIE), ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, ZAL IN GEEN GEVAL HET TOTALE BEDRAG OVERSCHRIJDEN DAT AAN STONEAGE WERD BETAALD VOOR DE TRAININGEN DIE HIERONDER WERDEN VERKOCHT.

Schadevergoeding inzake intellectuele eigendom

StoneAge zal de kosten en schade betalen die uiteindelijk worden toegekend in een aanklacht tegen de Koper, voor zover dergelijke aanklacht is gebaseerd op een bevinding dat het ontwerp of de samenstelling van een training of een Product van StoneAge dat onder deze Overeenkomst wordt aangeboden, een inbreuk vormt op een patent, auteursrecht of handelsmerk dat in het land waar de trainingen worden aangeboden, werd toegekend of geregistreerd, op voorwaarde dat de Koper: (A) StoneAge onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stelt van de vermeende inbreuk; (B) StoneAge het exclusieve recht geeft om de aanklacht te verdedigen en te schikken, op kosten van StoneAge; en (C) alle redelijke informatie en bijstand verleent die voor de verdediging wordt aangevraagd. StoneAge is niet aansprakelijk voor inbreuken die zijn gebaseerd op of voortvloeien uit: (A) de naleving van de instructies, specificaties of ontwerpen van de Koper; (B) het gebruik van werk of producten in een proces van de Koper of een derde partij; of (C) combinaties met andere apparatuur of materialen die niet door StoneAge zijn geleverd. In het voorgaande staan de verplichtingen van StoneAge als enige en exclusieve partij wat betreft inbreuken op intellectuele eigendomsrechten.

Annulering van trainingen

Annulering door de Koper
 1. De annulering door de Koper moet schriftelijk aan StoneAge worden meegedeeld.
 2. De Koper zal StoneAge betalen of vergoeden voor enige trainingsonkosten, inclusief maar niet beperkt tot reis- en verblijfskosten in verband met de uitvoering van de training die StoneAge oploopt voorafgaand aan de ontvangst van enige annulering, ongeacht wanneer dergelijke annulering wordt ontvangen.
 3. StoneAge zal de Koper geen factuur sturen voor het bijwonen van de training indien de annulering door de Koper minstens dertig (30) kalenderdagen voor de geplande training door StoneAge wordt ontvangen.
 4. StoneAge zal de Koper een factuur sturen van vijfentwintig procent (25%) van het lestarief voor het bijwonen van de training indien de annulering door de Koper tussen dertig (30) en veertien (14) kalenderdagen voor de geplande training door StoneAge wordt ontvangen.
 5. StoneAge zal de Koper een factuur sturen van vijftig procent (50%) van het lestarief voor het bijwonen van de training indien de annulering door de Koper tussen veertien (14) en zeven (7) kalenderdagen voor de geplande training door StoneAge wordt ontvangen.
 6. StoneAge zal de Koper een factuur sturen van vijfenzeventig procent (75%) van het lestarief voor het bijwonen van de training indien de annulering door de Koper minder dan zeven (7) kalenderdagen voor de geplande training door StoneAge wordt ontvangen.
 7. Indien de Koper de geplande training niet annuleert of bijwoont, is de Koper verantwoordelijk voor het betalen van honderd procent (100%) van het lestarief voor het bijwonen van de training.
Annulering door StoneAge
 1. StoneAge behoudt zich het recht voor een les te allen tijde te annuleren of te wijzigen door middel van een schriftelijke kennisgeving.
 2. Indien StoneAge een les annuleert, zal de Koper niets worden aangerekend voor het bijwonen van de les.
 3. StoneAge is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade, gevolg- of specifieke schade die kan worden geleden omwille van de annulering van een geplande les, inclusief maar niet beperkt tot annuleringsboetes voor het vervoer of verblijf van de Koper. Het enige rechtsmiddel van de Koper is de terugbetaling van het vooraf betaalde lestarief.

Overmacht

StoneAge is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de Koper en wordt niet geacht verzuim te hebben gepleegd onder of een inbreuk te hebben gepleegd op deze Trainingsovereenkomst, voor het niet of te laat naleven of uitvoeren van de voorwaarden van deze Trainingsovereenkomst, wanneer en voor zover dergelijke nalatigheid of laattijdigheid wordt veroorzaakt door of een gevolg is van handelingen buiten de redelijke controle van StoneAge, inclusief, zonder beperking: (a) natuurrampen; (b) overstroming, brand, aardbeving of explosie; (c) oorlog, invasie, vijandelijkheden (ongeacht of er oorlog is verklaard of niet), terroristische dreigingen of daden, oproer of andere burgerlijke onrust; (d) wetten en voorschriften; (e) maatregelen, embargo's of blokkades die van kracht zijn op of na de datum van deze Overeenkomst; (f) maatregelen door een overheidsinstantie; (g) nationaal of regionaal noodgeval; (h) stakingen, arbeidsonderbrekingen of -stagnaties of andere bedrijfsstoornissen; en (i) een gebrek aan vervoersdiensten of voldoende stroom (elk hiervan een 'Geval van overmacht').

Wijzigingen

Deze Trainingsovereenkomst is door StoneAge en de Koper bedoeld om een definitieve, volledige en exclusieve uitdrukking van overeenkomst te vormen met betrekking tot het onderwerp ervan, en kan niet worden aangevuld of gewijzigd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van StoneAge.

Nalatigheid

De verklaring van afstand door StoneAge met betrekking tot inbreuken of het niet door StoneAge te allen tijde afdwingen van zijn rechten onder deze Trainingsovereenkomst, zal op geen enkele wijze het recht van StoneAge vervolgens beïnvloeden, beperken of het bedrijf ontheffen van het recht om een strikte naleving van elke voorwaarde hiervan af te dwingen en te verplichten.

Scheidbaarheid

Indien een bepaling van deze trainingsovereenkomst ongeldig of onafdwingbaar is verklaard, zal dergelijke ongeldigheid of onafdwingbaarheid geen invloed hebben op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen ervan.

Kennisgevingen

Kennisgevingen of andere berichten die hieronder moeten worden verstrekt, zullen schriftelijk gebeuren en zullen (zoals gekozen door de partij die dergelijke kennisgeving verstrekt): (A) persoonlijk worden geleverd; (B) worden verstuurd via aangetekende post, gefrankeerd en met een verzoek om bewijs van ontvangst; (C) worden overhandigd per nationaal erkende nachtelijke koerierservice; of (D) worden verstuurd per e-mail via het internet (met een kopie van dergelijke overdracht die nadien tijdig wordt geleverd per aangetekende post of koerier). Tenzij hierin anders vermeld, zullen alle kennisgevingen geacht van kracht te zijn op: (A) de datum van ontvangst (of indien de levering wordt geweigerd, de datum van dergelijke weigering); of (B) indien per e-mail, de datum waarop de e-mail is verstuurd naar het relevante e-mailadres en indien een toepasselijke bevestiging via e-mail of telefoon werd ontvangen. Kennisgevingen hieronder zullen worden gericht aan een Partij op het adres voor dergelijke Partij, dat op de factuur staat vermeld.

Geschillen

StoneAge en de Koper zullen prompt en in goed vertrouwen, pogen eventuele geschillen die voortvloeien uit deze Trainingsovereenkomst op te lossen door middel van onderhandelingen door vertegenwoordigers die voldoende gezag hebben om geschillen te kunnen beslechten. Indien deze poging niet slaagt, zullen StoneAge en de Koper in goed vertrouwen blijven proberen om het geschil te beslechten door middel van niet-bindende bemiddeling door een derde partij, waarbij de kosten en honoraria van dergelijke bemiddeling in gelijke delen aan de betrokken partijen worden toegerekend. Eventuele geschillen die niet opgelost zijn door onderhandelingen of bemiddeling, kunnen worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank overeenkomstig deze voorwaarden. Deze procedures zijn de exclusieve procedures voor het oplossen van alle dergelijke geschillen tussen StoneAge en de Koper.

Toepasselijk recht

Deze Trainingsovereenkomst en alle geschillen die hieronder voortvloeien, zullen worden beheerst en geïnterpreteerd overeenkomstig de wetten van de staat Colorado en de rechten en plichten van alle personen, en de opstelling en het effect van alle bepalingen hiervan zullen worden beheerst door en uitgelegd overeenkomstig de wetten van deze staat.

Jurisdictie en rechtsgebied

StoneAge en de Koper komen overeen dat de staatsrechtbanken of federale rechtbanken binnen de stad en het rechtsgebied Denver, Colorado, uitsluitend bevoegd zullen zijn in geval van een procesvoering betreffende een geschil dat voortvloeit uit of met betrekking tot deze Trainingsovereenkomst en dat niet anderszins werd opgelost krachtens paragraaf 13, alsook eventuele vermeende storingen aan apparatuur of schade die is ontstaan als gevolg van trainingen die hieronder werden aangeboden. StoneAge en de Koper stemmen er verder mee in dat, indien er procesvoering wordt gestart in verband met dergelijk geschil, deze uitsluitend in dergelijke rechtbanken zal plaatsvinden. StoneAge en de Koper gaan ermee akkoord dat dergelijke rechtbanken de uitsluitende rechtsbevoegdheid krijgen en dat geen van beide partijen een bezwaar zal indienen tegen de jurisdictie en locatie van dergelijke rechtbanken, inclusief als resultaat van ongemak.

Advocatenkosten

Indien er procesvoering wordt gestart tussen StoneAge en de Koper, of hun persoonlijke vertegenwoordigers, met betrekking tot enige bepaling in deze algemene voorwaarden, heeft de gerede partij in het geding, afgezien van verleende vermindering, eveneens recht op een redelijke som voor de advocatenkosten en proces- of bemiddelingskosten.

Overdrachtsverklaring

De Koper mag deze Trainingsovereenkomst of zijn deelname aan een trainingsles niet toekennen of overdragen zonder de voorafgaande, schriftelijke toestemming van StoneAge.

Volledige overeenkomst

Deze Trainingsovereenkomst vormt, samen met de Bewijsstukken en eventuele andere documenten die hierin ter referentie zijn opgenomen, de enige en volledige overeenkomst tussen de Partijen in verband met het onderwerp dat hierin staat beschreven, en vervangt alle voorafgaande en gelijktijdige afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties, zowel schriftelijk als mondeling, met betrekking tot het onderwerp. In geval van tegenstrijdigheden tussen de verklaringen in het corpus van deze Trainingsovereenkomst en de gerelateerde Bewijsstukken (andere dan met betrekking tot een uitzondering die uitdrukkelijk als zodanig wordt vermeld in het Bewijsstuk), zullen de verklaringen in het corpus van deze Trainingsovereenkomst prevaleren.