StoneAge beperkte garantie

De in deze algemene voorwaarden genoemde garanties gelden uitsluitend voor de eindgebruiker, waaronder verstaan wordt klanten die ofwel direct bij StoneAge Inc. ('StoneAge') ofwel via een erkende dealer of wederverkoper van StoneAge een product van StoneAge ('product') kopen of hebben gekocht voor eigen gebruik en niet ter wederverkoop. Er wordt geen enkele andere garantie van welke aard dan ook gegeven door StoneAge behalve de garanties die expliciet in deze algemene voorwaarden zijn opgenomen.

Algemene voorwaarden

Overzicht voorwaarden voor trainingen door StoneAge

Garantiebepalingen voor SpinCat en Downhole Tools

Beperkte garantieperiode

StoneAge garandeert dat de producten gedurende één (1) jaar na de datum van aankoop door de eindgebruiker vrij zijn van fabricagefouten en materiaalgebreken, met dien verstande dat het einde van de beperkte garantieperiode niet later is dan achttien (18) maanden na de verzenddatum van het product vanuit StoneAge naar de dealer of eindgebruiker ('beperkte garantieperiode'), volgens de beperkingen en voorwaarden in deze algemene voorwaarden. Voor alle vervangende onderdelen die onder deze beperkte garantie worden geleverd en die op de juiste wijze zijn gemonteerd, geldt dezelfde beperkte garantie als voor het oorspronkelijke product indien, en uitsluitend indien, de oorspronkelijke onderdelen na onderzoek defect bleken binnen de oorspronkelijke beperkte garantieperiode die voor het oorspronkelijke product geldt. Voor vervangende onderdelen geldt de garantie gedurende de resterende duur van de oorspronkelijke beperkte garantieperiode. Deze beperkte garantie is niet geldig voor onderdelen van eventuele producten die niet door StoneAge gefabriceerd zijn. Op dergelijke onderdelen zijn uitsluitend de garantievoorwaarden van de fabrikant van deze onderdelen van toepassing.

Dekking van de beperkte garantie

De enige verplichting van StoneAge onder deze beperkte garantie is dat een product waarvan door StoneAge is bepaald dat het fabricagefouten of materiaalgebreken vertoont, naar inzicht van StoneAge wordt gerepareerd, vervangen of gecrediteerd. StoneAge behoudt zich het recht voor het vermeend defecte product te onderzoeken om te bepalen of deze beperkte garantie van toepassing is en de uiteindelijke bepaling van de dekking van de beperkte garantie ligt uitsluitend bij StoneAge. Geen enkele verklaring of aanbeveling door een vertegenwoordiger, dealer of handelsagent van StoneAge vormt een garantie door StoneAge of een ontheffing of wijziging voor de bepalingen van de garantie of kunnen een aansprakelijkheid voor StoneAge veroorzaken.

Aanbieders van de garantieservice

Eventueel onderhoud en reparaties van de producten mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een door StoneAge erkende onderhoudstechnicus, waaronder dealers met een erkend reparatiecentrum waar door StoneAge goedgekeurde onderdelen worden gebruikt. Informatie over de erkende onderhoudstechnici van StoneAge kan worden verkregen via de website van StoneAge: www.stoneagetools.com/service. Ongeoorloofde service- of reparatiewerkzaamheden of aanpassingen aan het product of het gebruik van onderdelen die niet door StoneAge zijn goedgekeurd, maken de beperkte garantie ongeldig. StoneAge behoudt zich het recht voor om het materiaal en het ontwerp van het product te veranderen of te verbeteren op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving aan de eindgebruiker. StoneAge is niet verplicht om tijdens garantieservicewerkzaamheden dezelfde verbeteringen aan te brengen aan producten die eerder zijn gefabriceerd.

Uitsluiting van garantie

In de onderstaande situaties biedt deze beperkte garantie geen dekking en StoneAge is niet verantwoordelijk voor dergelijke situaties en eventuele schade veroorzaakt door onderstaande situaties: (1) Producten die op welke wijze dan ook zijn aangepast of gewijzigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StoneAge; (2) producten die zijn gebruikt onder zwaardere omstandigheden dan in de specificaties van het betreffende product staan vermeld of waarvan het vermelde nominaal vermogen is overschreden; (3) waardevermindering of schade veroorzaakt door normale slijtage, indien de bedienings- of montage-instructies niet zijn opgevolgd, misbruik, nalatigheid of gebrek aan correcte bescherming tijdens opslag; (4) blootstelling aan vuur, vocht, waterindringing, te hoge elektrische spanning, insecten, explosies, extreme weers- of omgevingsomstandigheden inclusief, maar niet beperkt tot, bliksem, natuurrampen, stormen, orkanen, hagelstormen, aardbevingen, overmacht of overige force majeure; (5) schade aan het product veroorzaakt door pogingen tot reparatie- of onderhoudswerkzaamheden door iemand anders dan een door StoneAge erkende onderhoudstechnicus; (6) de kosten van normale onderhoudsonderdelen en -werkzaamheden; (7) schade veroorzaakt tijdens het lossen, transport of vervoer van het product; of (8) indien de aanbevolen periodieke onderhoudswerkzaamheden zoals vermeld in de meegeleverde gebruikershandleiding van het product niet zijn nageleefd.

Verplichte garantieprocedures

Om in aanmerking te komen voor garantieservices moet de eindgebruiker: (1) het defecte product aanmelden bij de instantie waar het product is gekocht (d.w.z. StoneAge of de dealer) binnen de beperkte garantieperiode zoals gespecificeerd in deze beperkte garantie; (2) de oorspronkelijke factuur voorleggen om eigenaarschap en aankoopdatum vast te kunnen stellen; en (3) het product beschikbaar stellen aan een door StoneAge erkende onderhoudstechnicus voor inspectie om te bepalen of dit geval in aanmerking komt voor dekking door deze beperkte garantie. Deze beperkte garantie geldt niet voor personen of instanties die geen origineel aankoopbewijs kunnen overleggen van StoneAge of een dealer. Er mogen geen producten worden geretourneerd voor creditering of aanpassing zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StoneAge.

Afwijzing van impliciete garanties en overige rechtsmiddelen

TENZIJ UITDRUKKELIJK IN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VERMELD (EN TOT IN DE MATE DIE OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN), WIJST STONEAGE HIERBIJ ALLE OVERIGE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN ALLE GARANTIES, VERKLARINGEN OF BELOFTEN MET BETREKKING TOT DE KWALITEIT, PRESTATIES OF AFWEZIGHEID VAN FOUTEN VAN HET PRODUCT WAARVOOR DEZE BEPERTKE GARANTIE GELDT. STONEAGE WIJST VERDER ALLE IMPLICIETE VERGOEDINGEN AF.

Aansprakelijkheidsbeperking

De eindgebruiker erkent uitdrukkelijk dat het product met hoge snelheden en/of onder hoge druk wordt gebruikt en daardoor inherent gevaarlijk kan zijn indien het niet correct gebruikt wordt. De eindgebruiker zal zich vertrouwd maken met alle bedieningsmaterialen die door StoneAge worden geleverd en zal te allen tijde zelf alle benodigde en toepasselijke veiligheidsinrichtingen en beschermingen gebruiken en de correcte veilige bedieningsprocedures volgen, en ook diens handelsagenten, werknemers en opdrachtnemers verplichten ditzelfde te doen. In geen geval kan StoneAge verantwoordelijk worden gehouden voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen die direct of indirect veroorzaakt wordt door het bedienen van het product indien de eindgebruiker of een handelsagent, werknemer of opdrachtnemer van de eindgebruiker: (1) niet alle benodigde en toepasselijke veiligheidsinrichtingen en beschermingen gebruikt of niet de correcte veilige bedieningsprocedures volgt; (2) dergelijke veiligheidsinrichtingen en beschermingen niet in goede gebruiksconditie houdt; (3) het product op welke wijze dan ook aanpast of wijzigt zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van StoneAge; (4) het product laat werken onder zwaardere omstandigheden of met een hoger vermogen dan het gespecificeerde nominale vermogen van het product; of (5) op overige nalatige wijze het product gebruikt. De eindgebruiker zal StoneAge vergoeden en vrijwaren van alle aansprakelijkheid of verplichting van of tegen StoneAge, inclusief onkosten en advocatenkosten, aan of door eventuele personen met dergelijk letsel.

TOT IN DE MATE DIE OP GROND VAN DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN, IS STONEAGE NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE SCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, WINSTDERVING, VERLIES VAN GOODWILL, WAARDEVERMINDERING, WERKONDERBREKING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, HUUR VAN EEN VERVANGEND PRODUCT OF OVERIGE COMMERCIËLE VERLIEZEN, ZELFS INDIEN DERGELIJKE SCHADE ALS DIRECTE SCHADE GELDT), MET BETREKKING TOT HET BETREFFENDE STONEAGE-PRODUCT OF ANDERSZINS IN VERBAND MET DEZE BEPERKTE GARANTIE, ONGEACHT OF STONEAGE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

HET IS WEL TE VERSTAAN DAT DE AANSPRAKELIJKHEID VAN STONEAGE, HETZIJ IN EEN CONTRACT, TE WIJTEN AAN EEN FOUT, ONDER WELKE GARANTIE DAN OOK, IN NALATIGHEID OF OP WELKE ANDERE WIJZE DAN OOK, NOOIT MEER KAN BEDRAGEN DAN HET AANKOOPBEDRAG BETAALD DOOR DE EINDGEBRUIKER VAN HET PRODUCT. DE MAXIMALE AANSPRAKELIJKHEID VAN STONEAGE MAG NIET WORDEN OVERSCHREDEN EN DE OPLOSSING VOOR DE EINDGEBRUIKER IS BEPERKT TOT OFWEL (1) REPARATIE OF VERVANGING VAN HET DEFECTE PRODUCT OF, DOOR STONEAGE BEPAALD, (2) TERUGBETALING VAN DE AANKOOPPRIJS, OF (3) UITGIFTE VAN EEN CREDITERING VOOR DE AANKOOPPRIJS, EN DEZE OPTIES ZIJN DE ENIGE EN EXCLUSIEVE RECHTSMIDDELEN WAAR DE EINDGEBRUIKER RECHT OP KAN HEBBEN.

U, DE EINDGEBRUIKER, BEGRIJPT EN GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT DE BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID ONDERDEEL UITMAKEN VAN DE PRIJS VAN HET STONEAGE-PRODUCT DAT U HEEFT GEKOCHT.

Sommige landen staan beperking of uitsluiting van aansprakelijkheid voor bepaalde soorten schade niet toe, zodat bovengenoemde beperkingen en uitsluitingen in uw geval mogelijk niet van toepassing zijn. Deze beperkte garantie geeft u specifieke juridische rechten; daarnaast kunt u ook beschikken over andere rechten die per land kunnen verschillen. Indien enige bepaling van deze beperkte garantie ongeldig of onuitvoerbaar blijkt, heeft dergelijke ongeldigheid of onuitvoerbaarheid geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere gedeelten van deze beperkte garantie.